Sassy Sam's Samoyeds

The Girls

Rainbow Bridge

Tipsy

Sassy Sam's 1 Tequila 2 Tequila 3 Tequila Floor

Harley

Sassy Sam's Rev It Up

Tango

GCH Sassy Sam's

Whiskey Tango Foxtrot RN

Ginny

Sassy Sam's Bombay

Sapphire On Ice

Pinky

GCH Sassy Sam's Pink Diamond N' Ruff IT

Flint

Sassy Sam's Light

My Fire RN CGC HCT

Tazz

Sassy Sam's Elusive Tanzanite IT

Flame

CH Sassy Sam's Lil Ms Wildfire IT

Alex

Sassy Sam's Royal Alexandrite

Sassy

Sassy Sam's Lil Ms Sassy Pantz

Diva

CH Sassy Sam's Who's

Yo Daddy

Charmy

Sassy Sam's Third Times A Charm

Rockette

Sassy Sam's

Beraka Baby C.D.

Angel

CH Polar Mist Sassy Angel C.D.