Sassy Sam's Samoyeds

The Girls

Rainbow Bridge

Tipsy

Ch Sassy Sam's 1 Tequila

2 Tequila 3 Tequila Floor BCAT

Harley

Sassy Sam's Rev It Up

Tango

GCH Sassy Sam's

Whiskey Tango Foxtrot RN

Ginny

Sassy Sam's Bombay

Sapphire On Ice

Pinky

GCH Sassy Sam's Pink Diamond N' Ruff HIC

Flint

Sassy Sam's Light

My Fire RN CGC HCT

Tazz

Sassy Sam's Elusive Tanzanite HIC

Flame

CH Sassy Sam's Lil Ms Wildfire HIC

Alex

Sassy Sam's Royal Alexandrite

Sassy

Sassy Sam's Lil Ms Sassy Pantz

Diva

CH Sassy Sam's Who's

Yo Daddy

Charmy

Sassy Sam's Third Times A Charm

Rockette

Sassy Sam's

Beraka Baby CD

Angel

CH Polar Mist Sassy Angel CD