The Boys
sassysamssamoyeds © 2019
BEAR
CH Sassy Sam's Hotshot Lover Bear CD
BEARY
Sassy Sam's Bearly Sardonyx HIC
KOBE
Sassy Sam's Affair W Wintermist
YO YO
CH Sassy Sam's Yo Yo Man CD
JJ
Sassy Sam's J N'C
CHIP
Sassy Sam's Chocolate Chip
LITTLE BEAR
Sassy Sam's White Bear
CINDERS
Sassy Sam's Up In Smoke At MAJIC
Rainbow Bridge
LEVI
Sassy Sam's Sharp Dressed Man HCT